Mongodi wa dibuka tse mmalwa tsa Sesotho e leng, dithothokiso, dipalekgutshwe le pale. O fumane dikgau tse mmalwa ho kenyeletswa Kgau ya Thomas Mokopu Mofolo ka buka ya dithothokiso e leng BOPHELO BA KA le kgau ya M-NET ka pale ya LEHLABA LA LEPHAKO.

O ile a fumana Lengolo la Tlotlo ka 30 Loetse 2006 ka baka la seabo sa hae ntshetsopeleng ya dinglowa tsa Sesotho porovenseng ya Foreisetata ka Mof S K Mnumzana: Setho sa Lekgotla la Phethahatso: Bokgabo le Botjhaba.

Close Bitnami banner
Bitnami